องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารงานและบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูฯ ครั้งที่ 2/2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]43
2 ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู พ.ศ. 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]88
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2566  [ 17 มี.ค. 2566 ]98
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]74
5 ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2566 ]67
6 ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2566 ]55
7 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2566 ]60
8 ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 4 ม.ค. 2566 ]58
9 มาตรการให้รางวัลและลงโทษ พ.ศ. 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]70
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]90
11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]48
12 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 3 พ.ย. 2563 ]316
13 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]318
14 มาตรการให้รางวัลและลงโทษ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 4 ส.ค. 2563 ]381
15 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 พ.ค. 2563 ]329
16 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 6 เม.ย. 2563 ]324