องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +  นายกนก บำรุงโลก
  ตำแหน่ง +  นายก อบต.
  โทรศัพท์ + 0-3720-6339,0-3721-0407
  อีเมล์ + admin@bantam.go.th
 
  ชื่อ +

นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล

  ตำแหน่ง + ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
  โทรศัพท์ + 0-3720-6339,0-3721-0407
  อีเมล์ + admin@bantam.go.th
 
 
  ชื่อ +

-ว่าง-

  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  โทรศัพท์ + 0-3720-6339,0-3721-0407
  อีเมล์ + admin@bantam.go.th
 
  ชื่อ + นางอนงค์นาถ แก้วแก่น
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  โทรศัพท์ + 0-3720-6339,0-3721-0407
  อีเมล์ + admin@bantam.go.th
 
 
  ชื่อ + นายมานพ อาสาสุข
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
  โทรศัพท์ + 0-3720-6339,0-3721-0407
  อีเมล์ + admin@bantam.go.th