องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567

ข้อ ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
4 ข้อมูลติดต่อการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
6 Q&A
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
9 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
การปฏิบัติงาน
10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
13 E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
20 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
25 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
31 รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
แผนป้องกันการทุจริต
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
33 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
35 รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน