องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

 การบริการพื้นฐาน

๑ การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม  มีเส้นหลักจำนวน    เส้นคือ

๑.  เส้นถนนสุวินทวงศ์  ผ่านหมู่ที่ ๒,,๘ ซึ่งสภาพถนนเป็นทางลาดยาง

๒. เส้นถนนคันกั้นน้ำชลประทาน  ผ่านหมู่ที่ ๑,,,,,,  สภาพถนนเป็น ถนนลาดยาง

การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม  มีเส้นรองซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลจำนวน          เส้น    คือ

๑.  เป็นถนนเชื่อมต่อจากถนนสุวินทวงศ์  ผ่านหมู่ที่    ถึงถนนคันกั้นน้ำชลประทาน

๒.  เส้นถนนเชื่อมระหว่าง  หมู่ที่ ๓  กับหมู่ที่ 

๓.  เส้นถนนเชื่อมระหว่าง  หมู่ที่ ๔  กับหมู่ที่ 

๔.  เส้นถนนเชื่อมระหว่าง  หมู่ที่ ๖  กับตำบลบ้านหอย  อำเภอประจันตคาม

๕.  เส้นถนนเชื่อมระหว่าง  หมู่ที่ ๖  กับหมู่ที่ 

๖.  เส้นถนนเชื่อมระหว่าง  หมู่ที่ ๘  กับตำบลสัมพันธ์  ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตซึ่งถนนทั้งหมดเป็นถนนลูกรัง  และน้ำท่วมขังในฤดูฝน

   การโทรคมนาคม

                   ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                      -               แห่ง

                   สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                       -               แห่ง

   การไฟฟ้า  (แสดงจำนวนของหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

                   จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง     ทั้ง          หมู่บ้าน

                   จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น     ,๔58    คน  (ทุกหลังคาเรือน)

  แหล่งน้ำธรรมชาติ

-  แม่น้ำ , ลำน้ำ                                                        สาย

-  บึง , หนองและอื่น ๆ                                                แห่ง

-  คลอง                                                 ๑๐               แห่ง

๕ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  ฝาย                                                                      แห่ง

-  บ่อน้ำตื้น                                                                แห่ง

-  บ่อโยก                                                                   ตัว