องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 สภาพทางเศรษฐกิจ

   อาชีพ   (แสดงอาชีพของประชากรในเขต  อบต.)

อาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก  อาชีพเสริมมีการรับจ้าง  ทำไร่  ทำสวน  การประมง  จักรสาน  ทำขนมปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์  เป็นต้น

๑.๑   อาชีพ   (แสดงอาชีพของประชากรในเขต  อบต.)

อาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก  อาชีพเสริมมีการรับจ้าง  ทำไร่  ทำสวน  การประมง  จักรสาน  ทำขนม  ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์   เป็นต้น

๑.๒   หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

        -   ธนาคาร                                              -                                     แห่ง

        -   โรงแรม/รีสอร์ท                                                                         แห่ง

        -   ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                                                      แห่ง

        -   โรงงานอุตสาหกรรม                                                                    แห่ง

        -   โรงสี                                                                                       แห่ง

        -   บ้านเช่า                                              ๑๒                                   ห้อง

       -   ร้านค้า                                                 ๒๑                                   แห่ง

       -   ฟาร์มไก่                                                                                    แห่ง

       -   ฟาร์มหมู                                              -                                      แห่ง

      -   อู่ซ่อมรถ                                                                                    แห่ง

       -   สมาคมสนุ๊กเกอร์                                                                         แห่ง