องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


 
นายสว่าง  คล่องแคล่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 087-915-8249

e-mail saraban_06250807@dla.go.th

นางสาวเบญจวรรณ หล้าสมบูรณ์ นายสว่าง  คล่องแคล่ว  นายมานพ อาสาสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษา
ราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร 037-210407 ต่อ 101 โทร 037-210407 ต่อ 105 โทร 089-022-3823
e-mail saraban_06250807@dla.go.th e-mail saraban_06250807@dla.go.th e-mail saraban_06250807@dla.go.th
 
 
นายเกรียงไกร บัวไขย์
 นักวิชาการศึกษา ปก. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
 

 โทร 037-210407 ต่อ 101
e-mail saraban_06250807@dla.go.th