องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

          ๑.๑  ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม  หมู่ที่ ๓  ตำบลบ้านทาม  อำเภอศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศเหนือ          จดเขตแม่น้ำท่าแห         อำเภอประจันตคาม

ทิศใต้              จดเขตแม่น้ำปราจีนบุรี    ตำบลศรีมหาโพธิ   และตำบลท่าตูม

ทิศตะวันออก     จดเขตตำบลวังดาล        อำเภอกบินทร์บุรี

ทิศตะวันตก       จดเขตตำบลสัมพันธ์       อำเภอกบินทร์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม  มีระยะห่างจากอำเภอศรีมหาโพธิประมาณ  ๒ กิโลเมตร

๑.๒   เนื้อที่  (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)

เนื้อที่โดยประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม  ๒๔.๖๐  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นจำนวนไร่ประมาณ   ๑๕,๓๗๕   ไร่

๑.๓   ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม)

ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ในช่วงฤดูฝน  น้ำจะท่วมขังในพื้นที่ตำบลบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ฤดูแล้งจะไม่ขาดแคลนน้ำในด้านการเกษตรกรรมและเพื่อการอุปโภค เนื่องจากมีคลองธรรมชาติหลายคลอง และมีระบบประปาหมู่บ้าน พื้นที่ป่าไม้ไม่มี ส่วนใหญ่เป็นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและราษฎรปลูกไว้

๑.๔   จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม

                     มีจำนวน ๘ หมู่บ้าน (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม)

                   - จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  เต็มทั้งหมู่บ้าน    หมู่บ้าน   ได้แก่

                   หมู่ที่    บ้านคลองโพธิ์

                   หมู่ที่    บ้านท่าอุดม

                   หมู่ที่    บ้านนา

                   หมู่ที่    บ้านคลองลัด

                   หมู่ที่    บ้านทาม

                    หมู่ที่    บ้านวังกะพงษ์

                   หมู่ที่    บ้านหาดมะกอก

                   หมู่ที่    บ้านท่าแห

๑.๕   ท้องถิ่นอื่นในตำบล  (แสดงจำนวนในตำบล)

                   จำนวนเทศบาล      -      แห่ง

๑.๖   ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  ,๔๕๘   คน    แยกเป็นชาย   ,๖๖๗   คน    หญิง   ,๗๙๑   คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย     ๑๔๑     คน / ตารางกิโลเมตร