องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
กองการศึกษา

     
  -ว่าง-  
   ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  
     
   
นายเกรียงไกร บัวไขย์ นางสาวยุวดี  พรหมแก้ว  นางสาวสรารัตน์  คงบุญ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ครู คศ.1 เจ้าพนักงานธุรการ
     
 -ว่าง-   -ว่าง-  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก