องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
 
  นายสว่าง  คล่องแคล่ว  
  ปลัด อบต.บ้านทาม  
 
 
  นางสาวเบญจวรรณ หล้าสมบูรณ์  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
นางสาวนพวรรณ  มาลา
นางสาวเบญจวรรณ หล้าสมบูรณ์ -ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นิติกร ชำนาญการ
นางสาวภคนันท์  ทรรศนพิศิษฐ์ -ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   
นางสาวชนิสรา บุญนาค นายประสิทธ์ ชุ่มมงคล -ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์