องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

  ประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเ...
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมืองปราจีนบุรีขององค์การบริหาร...
  ลงพื้นที่ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายบ้านคลอลัด-เกาะแด...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
Updated 2021, Aug 18