ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ธ.ค. 2566 ]
...........................................................................................
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 พ.ย. 2566 ]
...........................................................................................
แจ้งเตือนให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]
...........................................................................................
ประกาศเรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]
...........................................................................................
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและข้าราชการประเภทอื่น [ 18 ต.ค. 2566 ]
...........................................................................................