วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์รูปโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านทาม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านทาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนปรับปรุงต่อเติมศาลาวัดโพธิ์ทอง เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านทาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์รูปโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านทาม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านทาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนปรับปรุงต่อเติมศาลาวัดโพธิ์ทอง เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านทาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ค. 2566
ซื้อเคมีดับเพลิง, แก๊สหุงต้ม และน้ำมัน สำหรับโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนปรับปรุงต่อเติมศาลาวัดโพธิ์ทอง เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านทาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)